GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR :

1. VERHUURDER VAN EEN PAND VIA EEN ZOEKER, verder genoemd de VERHUURDER
2. HUURDER VAN EEN PAND VIA EEN ZOEKER, verder genoemd de HUURDER
3. ALGEMEEN

Terminologie :

EEN ZOEKER is de ruimte die gehuurd wordt waarin de verhuurder zijn onroerend goed, verder genoemd PAND, te huur aanbiedt.


1. VERHUURDER VAN EEN PAND VIA EEN ZOEKER

Aansprakelijkheid

Casaspanje streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is volgens de door de verhuurder bezorgde informatie. De verhuurder verhuurt rechtstreeks aan de huurder zonder tussenkomst van Casaspanje. Casaspanje kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de verhuurovereenkomst van een pand en transacties. Ook niet voor de inhoud van de tekst en de foto’s. Casaspanje kan steeds de zoeker verwijderen indien de gebruiksvoorwaarden niet nageleefd worden. Ook voor ongeoorloofde tekst of foto’s die geplaatst worden en in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden of goede zeden. Login en paswoord worden dan geblokkeerd. De verhuurder wordt hiervan op de hoogte gesteld. Links naar andere websites De verhuurder mag geen links/URL gebruiken in de zoeker, tenzij hij de toestemming krijgt van Casaspanje. Tenzij uitdrukkelijk weigering is het maken van een hyperlink naar de startpagina van casaspanje.com toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden.

Gedragsregels

De verhuurder mag de zoeker niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij met toestemming van Casaspanje.

Uw registratie

Vóór de dienst aangeboden wordt aan de verhuurder op de website van Casaspanje.com wordt hem gevraagd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De verhuurder gaat uitdrukkelijk akkoord om: correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het aanvraagformulier en om deze informatie bij eventuele wijzigingen te actualiseren. Alle informatie is enkel voor intern gebruik. De verhuurder vult deze zoeker zelf op met tekst, foto’s en andere data naar eigen goeddunken. Maar volgens de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden onder disclaimer op de website. Casaspanje behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde dienst stop te zetten door het verwijderen van de zoeker. Dit na verwittiging van de verhuurder van de zoeker, die nog een rechtzetting kan doen.  

Betaling en termijn

De verhuurder kan de zoeker pas invullen als de betaling van de factuur voldaan is. Vóór het verstrijken van de periode krijgt de verhuurder enkele weken voordien een schrijven dat er een nieuwe factuur zal opgemaakt worden voor een verlenging. Hij kan spontaan melden indien hij de huur wenst stop te zetten of te verlengen. Zonder melding zal de zoeker bij niet betaling op de laatste dag van de termijn verwijderd worden. De termijn is steeds voor een jaar en kan niet herroepen worden. De zoeker kan verwijderd worden maar Casaspanje moet geen enkele terugbetaling doen.

2. HUURDER VAN EEN PAND VIA EEN ZOEKER

De huurder huurt rechtstreeks van de eigenaar van het pand vermeld in de zoeker. Casaspanje kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de huurovereenkomst en transacties.

Klachten

Indien u meent dat bepaalde informatie in een zoeker een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan info@casaspanje.com . Het betreft geen onderlinge betwistingen inzake de verhuur, waar Casaspanje niet bij betrokken is. Indien de klacht tegen de inhoud van een zoeker gegrond is en dit gerechtelijk kan aangetoond worden, zal Casaspanje zo snel mogelijk de passende maatregelen nemen door de verwijdering van de betrokken informatie en/of de zoeker.

3. ALGEMEEN

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd en behoren exclusief toe aan Casaspanje. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Casaspanje. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden. De site casaspanje.com wordt beheerd door de CV Maritim waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Achtmeilaan 32 - 8300 Knokke-Heist . De onderneming heeft het BTW-nummer BE0441.664.358 Als commerciële naam in deze gebruiksvoorwaarden wordt CASASPANJE gebruikt. Het loutere feit van uw gebruik van de site casaspanje.com houdt in dat u de gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. CV Maritim behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. De site kan onderbroken worden voor technische en andere redenen, waarvoor wij niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden. Dit zal binnen een redelijke termijn op orde gesteld worden. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site is de Belgische wetgeving van kracht en zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.
info@casaspanje.com • +32 (0)476 416 351 • +32 (0)474 904 440 • 't Walletje 104 (hoek Herenweg) • 8300 Knokke-Heist • BTW 0441.664.358 • PlichtenleerDisclaimerGebruiksvoorwaarden